هزارۀ نو

داوران 13:19 هزارۀ نو (NMV)

پس مانوَخ بزغاله را به همراه هدیۀ آردی برگرفت و آن را بر صخره برای خداوند تقدیم کرد، و در همان حال که مانوَخ و زنش می‌نگریستند، خداوند کاری عجیب کرد:

داوران 13

داوران 13:11-22