هزارۀ نو

دانیال 8:11 هزارۀ نو (NMV)

او چنان نیرومند شد که دستش حتی به سردار لشکر رسید. قربانی دائمی را از او گرفت و مکان مقدسِ وی منهدم گشت.

دانیال 8

دانیال 8:2-16