هزارۀ نو

دانیال 7:2 هزارۀ نو (NMV)

دانیال گفت: «شبانگاه، در رؤیای خود دیدم که هان چهار باد آسمان، دریای بزرگ را به تلاطم درمی‌آوردند.

دانیال 7

دانیال 7:1-4