هزارۀ نو

دانیال 7:10 هزارۀ نو (NMV)

نهری از آتشْ جاری شده،از پیش روی او بیرون می‌آمد.هزاران هزار خدمتش می‌کردند،و کُرورها کُرور به حضورش ایستاده بودند.دیوان بر پا شد،و دفترها گشوده گردید.

دانیال 7

دانیال 7:1-11