هزارۀ نو

دانیال 5:26 هزارۀ نو (NMV)

و تفسیر امر چنین است: مِنِه: خدا روزهای سلطنت تو را برشمرده و آن را به پایان رسانده است؛

دانیال 5

دانیال 5:18-30