هزارۀ نو

دانیال 4:37 هزارۀ نو (NMV)

اکنون من، نبوکدنصر، پادشاهِ آسمانها را می‌ستایم و تمجید و تکریم می‌کنم زیرا همۀ کارهای او حق و راههایش عدل است. او قادر است کسانی را که با تکبر رفتار می‌کنند، پست گرداند.

دانیال 4

دانیال 4:28-37