هزارۀ نو

خروج 10:14 هزارۀ نو (NMV)

ملخها بر سرتاسر سرزمین مصر هجوم آوردند و در شمار بسیار در همۀ حدود آن سرزمین نشستند. چنین آفت عظیمِ ملخ پیش از آن نبوده و پس از آن نیز هرگز تکرار نخواهد شد.

خروج 10

خروج 10:12-19