هزارۀ نو

حَجَّی 2:7 هزارۀ نو (NMV)

و نیز همۀ قومها را خواهم لرزانید، و گنجینه‌های تمامی قومها بدین‌جا در خواهد آمد. و خداوند لشکرها می‌گوید: من این خانه را از جلال پر خواهم ساخت.

حَجَّی 2

حَجَّی 2:1-14