هزارۀ نو

حَجَّی 2:20 هزارۀ نو (NMV)

و کلام خداوند بار دوّم، در بیست و چهارمین روزِ ماه، بر حَجَّی نازل شده، گفت:

حَجَّی 2

حَجَّی 2:16-23