هزارۀ نو

حَجَّی 1:3 هزارۀ نو (NMV)

آنگاه کلام خداوند به واسطۀ حَجَّی نبی نازل شده، گفت:

حَجَّی 1

حَجَّی 1:2-10