هزارۀ نو

حَبَقوق 3:13 هزارۀ نو (NMV)

برای نجات قوم خود بیرون آمدی،برای نجات مسیح خویش.سَرِ خاندان شریران را کوبیدیو از شالوده تا به گردن را مکشوف ساختی. سِلاه

حَبَقوق 3

حَبَقوق 3:11-19