هزارۀ نو

جامعه 9:13 هزارۀ نو (NMV)

نیز این نمونۀ حکمت را زیر آفتاب دیدم که در نظرم عظیم می‌نمود:

جامعه 9

جامعه 9:6-18