هزارۀ نو

جامعه 7:4 هزارۀ نو (NMV)

دلِ حکیمان در خانۀ ماتم است،دل احمقان در خانۀ بزم.

جامعه 7

جامعه 7:1-7