هزارۀ نو

جامعه 2:5 هزارۀ نو (NMV)

باغها و تفریحگاه‌ها از برای خویش دایر کردم و انواع درختان میوه در آنها کاشتم.

جامعه 2

جامعه 2:1-7