هزارۀ نو

تیتوس 3:9 هزارۀ نو (NMV)

امّا از مجادلات نابخردانه و شجره‌نامه‌ها و بحثها و نزاعهای پیرامونِ شریعت اجتناب کن، زیرا بی‌فایده و بی‌ارزش است.

تیتوس 3

تیتوس 3:8-15