هزارۀ نو

تیتوس 2:15 هزارۀ نو (NMV)

اینها را بگو، و با کمال اقتدار تشویق و توبیخ کن، و مگذار کسی تو را حقیر شمارد.

تیتوس 2

تیتوس 2:7-15