هزارۀ نو

تیتوس 1:6 هزارۀ نو (NMV)

شیخ کلیسا باید به دور از ملامت، شوهرِ وفادارِ یک زن، و دارای فرزندانی باایمان باشد که از هر گونه اتهامِ لجام گسیختگی و سرکشی مبرا باشند.

تیتوس 1

تیتوس 1:4-8