هزارۀ نو

تیتوس 1:16 هزارۀ نو (NMV)

مدّعی خداشناسی‌اند، امّا با کردارشان او را انکار می‌کنند. نفرت‌انگیزند و نافرمان، و نامناسب برای هر کار نیکو.

تیتوس 1

تیتوس 1:7-16