هزارۀ نو

تثنیه 2:9 هزارۀ نو (NMV)

آنگاه خداوند مرا گفت: ”موآب را آزار مرسان و ایشان را به جنگ تحریک مکن، زیرا که از سرزمین ایشان هیچ نصیبی به شما نخواهم داد. چونکه عار را به بنی‌لوط به ملکیت داده‌ام.“

تثنیه 2

تثنیه 2:1-12