هزارۀ نو

ایوب 9:18 هزارۀ نو (NMV)

نمی‌گذارد نَفَسی تازه کنم،بلکه به تلخیها مرا سیر می‌سازد.

ایوب 9

ایوب 9:14-22