هزارۀ نو

ایوب 35:15 هزارۀ نو (NMV)

پس حال، چون او در خشم خود جزا نمی‌دهد،و گناه را بسیار در نظر نمی‌آورد،

ایوب 35

ایوب 35:10-16