هزارۀ نو

ایوب 35:12 هزارۀ نو (NMV)

فریاد آدمیان بلند می‌شود، اما او پاسخ نمی‌دهد،به سبب تکبر شریران.

ایوب 35

ایوب 35:7-16