هزارۀ نو

ایوب 33:14 هزارۀ نو (NMV)

زیرا خدا به یک شیوه یا به شیوه‌ای دیگر سخن می‌گوید،هرچند آدمی آن را تشخیص نمی‌دهد.

ایوب 33

ایوب 33:4-24