هزارۀ نو

ایوب 31:36 هزارۀ نو (NMV)

زیرا به‌یقین آن را بر دوش خود برمی‌داشتم،و چون تاج بر سر خود می‌بستم.

ایوب 31

ایوب 31:27-40