هزارۀ نو

ایوب 21:25 هزارۀ نو (NMV)

دیگری در تلخی جان می‌میرد،و طعم سعادت را هرگز نمی‌چشد.

ایوب 21

ایوب 21:21-33