هزارۀ نو

اِستر 7:6 هزارۀ نو (NMV)

اِستر گفت: «خصم و دشمن! همین هامانِ شریر!» آنگاه هامان در حضور شاه و شهبانو به هراس افتاد.

اِستر 7

اِستر 7:1-9