هزارۀ نو

اِستر 5:11 هزارۀ نو (NMV)

هامان برای ایشان از شکوهِ توانگری خویش، پسران بسیارش، و از عزّتی که پادشاه به وی بخشیده و او را از دیگر صاحبمنصبان و خدمتگزاران برتر ساخته بود، سخن گفت

اِستر 5

اِستر 5:7-14