هزارۀ نو

اِرمیا 43:6 هزارۀ نو (NMV)

مردان و زنان و کودکان و دختران پادشاه را، و هر آن کس را که نبوزَرَدان رئیس گارد سلطنتی به جِدَلیا پسر اَخیقام پسر شافان سپرده بود، و نیز اِرمیای نبی و باروک پسر نیریا را.

اِرمیا 43

اِرمیا 43:1-13