هزارۀ نو

اَفِسسیان 3:10 هزارۀ نو (NMV)

تا اکنون از طریق کلیسا حکمت گوناگون خدا بر ریاستها و قدرتهای جایهای آسمانی آشکار شود،

اَفِسسیان 3

اَفِسسیان 3:8-15