هزارۀ نو

امثال 21:24 هزارۀ نو (NMV)

مرد مغرور و متکبر، که تمسخرگرش نامند،با نِخوَت بی‌حد عمل می‌کند.

امثال 21

امثال 21:22-28