هزارۀ نو

امثال 13:16 هزارۀ نو (NMV)

شخص عاقل با دانش عمل می‌کند،اما جاهل، حماقت را به نمایش می‌گذارد!

امثال 13

امثال 13:8-22