هزارۀ نو

امثال 10:15 هزارۀ نو (NMV)

توانگریِ دولتمند، شهرِ مستحکم اوست،اما فقرِ بینوایان به نابودی آنها می‌انجامد.

امثال 10

امثال 10:6-21