هزارۀ نو

اعمال 24:21 هزارۀ نو (NMV)

جز اینکه در میان آنان با صدای بلند گفتم: ”به‌خاطر رستاخیز مردگان است که امروز در حضور شما محاکمه می‌شوم.“‌»

اعمال 24

اعمال 24:20-27