هزارۀ نو

اعمال 20:2 هزارۀ نو (NMV)

او از آن نواحی گذر کرده، مؤمنان را با سخنان خود دلگرمی بسیار داد، تا به یونان رسید

اعمال 20

اعمال 20:1-6