هزارۀ نو

اعمال 12:11 هزارۀ نو (NMV)

آنگاه پطرس به خود آمد و گفت: «اکنون دیگر یقین دارم که خداوند فرشتۀ خود را فرستاده و مرا از چنگ هیرودیس و آنچه قوم یهود در انتظارش بودند، رهانیده است.»

اعمال 12

اعمال 12:8-12