هزارۀ نو

اعداد 34:18 هزارۀ نو (NMV)

از هر قبیله، یک رهبر برای تقسیم کردن زمین بگیرید.

اعداد 34

اعداد 34:17-20