هزارۀ نو

اعداد 33:18 هزارۀ نو (NMV)

و از حَضیروت کوچ کرده، در ریتمَه اردو زدند.

اعداد 33

اعداد 33:10-26