هزارۀ نو

اعداد 3:9 هزارۀ نو (NMV)

لاویان را به هارون و پسرانش بسپارید؛ آنان باید از میان بنی‌اسرائیل به تمامی به وی سپرده شوند.

اعداد 3

اعداد 3:1-12