De Bibl auf Bairisch

Dyr Johanns 21:10 De Bibl auf Bairisch (BAI)

Dyr Iesen trueg ien auf: "Bringtß aynmaal ain von de Fisch, woß gfangt habtß!"

Dyr Johanns 21

Dyr Johanns 21:1-19