De Bibl auf Bairisch

De Bschaffung 50:1 De Bibl auf Bairisch (BAI)

Dyr Joseff warf si über seinn Vatern überhin, gwaint n und gabusst n.

De Bschaffung 50

De Bschaffung 50:1-10