De Bibl auf Bairisch

D Sälm 1:6 De Bibl auf Bairisch (BAI)

Denn dyr Herr seght mit Wolgfalln de Grechtn ienn Wög. Yn de Fräfler dyr iener füert yn n Untergang zue.

D Sälm 1

D Sälm 1:1-6