De Bibl auf Bairisch

D Offnbarung 8:1 De Bibl auf Bairisch (BAI)

Wie s Lamp dös sibte Sigl aufbraach, wurd s mäuserlstaet in n Himml, aangfaer ayn halbe Stund lang.

D Offnbarung 8

D Offnbarung 8:1-2